Site Overlay

Časopis ReflexieKOMPENDIUM TEÓRIE A PRAXE PODNIKANIA

Vedecký časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania vychádza od roku 2017. Prvých 5 rokov bola periodicita štyrikrát ročne a od roku 2022, keď časopis prechádza na nový formát, je periodicita dvakrát ročne. Časopis vydáva Katedra manažmentu na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Uverejnené príspevky sú recenzované dvoma nezávislými odborníkmi.

Vedecký časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania prináša, ako je zrejmé z jeho titulu – praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Prvých 5 rokov sa venoval predovšetkým oblasti výkonnosti podniku prostredníctvom modelu štyroch vyvážených perspektív Balanced scorecard (BSC – finančná perspektíva, zákaznícka perspektíva, perspektíva interných podnikových procesov a perspektíva učenia sa a rastu), čo je moderný nástroj strategického manažmentu z deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, ktorý bol v nultých rokoch dvadsiateho prvého storočia rozšírený o perspektívu podnikateľského prostredia.

Časopis prináša vedecké, odborné a diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, manažmentu organizácií verejnej správy, vzdelávania, environmentálneho manažmentu, cirkulárnej ekonomiky, organizačnej kultúry, podnikového manažmentu, marketingu, informačných systémov a technológií v riadení, bankovníctva, matematického modelovania a štatistických metód, prierezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja v domácom a medzinárodnom prostredí. Taktiež aj profily význačných slovenských a svetových ekonómov, recenzie teoretických a odborných prác a správy z vedeckého života.

Zámerom vydavateľa časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z podnikovej praxe, ktorí majú záujem zdieľať svoje výsledky výskumov, skúseností a postrehov, čím prispejú k tvorbe nových poznatkov v oblasti riadenia podnikov.

Copyright © 2024 Časopis Reflexie. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes