Site Overlay

Etika publikovania

Etické zásady publikovania

Publikačná etika a politika vedeckého časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania vychádza z medzinárodných zásad publikovania a dodržiavania etických princípov a osvedčených postupov COPE, ktoré sú kladené na takýto typ vedeckých príspevkov, pri zachovaní ich najvyššej kvality. K dodržiavaniu etických zásad prispieva aktívna účasť všetkých zúčastnených strán tvoriacich časopis – autori, recenzenti, redakčná a technická rada časopisu.

Príspevky publikované vo vedeckom časopise REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania (ďalej časopis REFLEXIE) sú zamerané na vedecké, odborné a diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, manažmentu organizácií verejnej správy, vzdelávania, environmentálneho manažmentu, organizačnej kultúry, podnikového manažmentu, marketingu, informačných systémov a technológií v riadení, bankovníctva, matematického modelovania a štatistických metód, prierezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja v domácom a medzinárodnom prostredí.

Povinnosti šéfredaktora časopisu, Redakčnej rady a Technickej rady

Redakčná rada časopisu REFLEXIE je zodpovedná za rozhodnutie publikačného výberu predložených príspevkov pri dodržaní platných právnych predpisov, ktoré sú v súlade najmä s požiadavkami etiky, porušovania autorských práv a plagiátorstva. Všetky predložené príspevky sú hodnotené spôsobom double-blind peer-review (identita autorov a recenzentov je vzájomne anonymná) a to z pohľadu vedeckého obsahu, aktuálnosti, korektného citovania, bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženskú vieru, etnický pôvod, občianstvo alebo politické názory autorov. Členovia Redakčnej rady a Technickej rady časopisu REFLEXIE nesmú zverejniť žiadne informácie o predloženom rukopise nikomu inému, ako zodpovednému autorovi a recenzentom. Nepublikované materiály, ktoré sú obsahom rukopisov, nesmú byť použité vo vlastnom výskume editora bez výslovného písomného súhlasu autora. O neprijatých rukopisoch budú autori informovaní Redakčnou radou so zdôvodnením neprijatia.

Povinnosti autora/ autorov

1. Autor predkladá originálny príspevok šéfredaktorovi časopisu REFLEXIE a súčasne nesmie predkladať tento príspevok na iné publikovanie. Paralelné predkladanie toho istého rukopisu viac ako jednému časopisu alebo publikácii je neetické a neprijateľné.
2. Predkladaný príspevok obsahuje úplný zoznam použitých informačných zdrojov (použitá literatúra) a dodržiava citačné normy.
3. V príspevku nesmú byť prítomné akékoľvek formy plagiátorstva.
4. Výsledky výskumu sú autentické a prezentované bez manipulácie. Podvodné údaje a vedomé uvádzanie nepresných informácií sú neprijateľné.
5. Predkladané výsledky výskumu bolí získané v rámci vedeckých zásad a príslušných právnych predpisov.
6. Predkladaný príspevok obsahuje úplný zoznam autorov, ktorí prispeli k uvádzanému výskumu (príspevku). Všetci, ktorí významne prispeli ku koncepcii, realizácii alebo interpretácii predloženého príspevku sú uvedení ako spoluautori. Splnenie zabezpečuje zodpovedný autor. Dodatočné pridávanie autorov nie je akceptovateľné.
7. Autor (autori) príspevku nesie(nesú) plnú zodpovednosť za predložený príspevok.
8. V príspevku, ak je to relevantné, sú zverejnené zdroje finančnej podpory, resp. je v závere uvedené poďakovanie.
9. Ak autor zistí významnú chybu alebo nepresnosť v predloženom, resp. už publikovanom príspevku, je jeho povinnosťou bezodkladne informovať redakčnú radu časopisu a spolupracovať s ním na stiahnutí diela alebo na zverejnení opravy.
10. Všetky podvodné alebo vedome nepresné skutočnosti uvádzané v príspevku predstavujú neetické správanie a sú neprijateľné.
11. Ak bol po recenznom konaní príspevok prijatý na publikovanie, prechádzajú autorské práva týkajúce sa publikovaného príspevku na vydavateľa.

Povinnosti recenzentov

1. Recenzent je členom Redakčnej rady a komunikuje so šéfredaktorom časopisu REFLEXIE a podieľa sa na redakčných rozhodnutiach.
2. Recenzent prostredníctvom Redakčnej rady svojím posudkom napomáha autorovi zlepšiť predložený rukopis.
3. Z dôvodu maximálnej objektivity posúdenia odbornosti článku sú recenzenti vyberaní podľa vedeckého zamerania a súčinne spolupracujú so šéfredaktorom časopisu REFLEXIE, aby boli dodržané termíny.
4. Recenzent vyjadruje svoj názor vždy len s príslušnými podpornými argumentami.
5. Recenzenti nie sú v konflikte záujmu s recenzovanými príspevkami.
6. S každým predloženým príspevkom sa zaobchádza ako s dôverným dokumentom a zachováva sa mlčanlivosť o recenznom konaní.. Obsah príspevkov nesmie byť recenzentom zverejnený ani inak poskytnutý tretej strane.
7. Recenzný posudok je konštruktívny a nestranný, bez akýchkoľvek nepriateľských, urážlivých, nespravodlivých alebo zbytočne hanlivých komentárov.
8. Recenzent upozorní redakciu na akúkoľvek podstatnú podobnosť alebo prekrývanie medzi inými príspevkami a inými publikovanými údajmi, ak má o nich osobné znalosti a nie sú citované.

Copyright © 2024 Časopis Reflexie. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes